Studium Wychowania Fizycznego / Ważne informacje / Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 Regulamin uczestnictwa

1.W zajęciach mogą uczestniczyć studenci Politechniki Warszawskiej, 
  po zakończeniu obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego lub studenci
  deklarujący chęć dodatkowego uczestnictwa, obok zajęć obligatoryjnych

2.Student rezerwuje sobie miejsce w grupie lub na obiekcie poprzez dokonanie
  wpłaty w wyznaczonej wysokości na konto SWFiS(ul.Waryńskiego 12a) Dowód wpłaty upoważnia do udziału w zajęciach.

3.W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie w zajęciach decyduje 
 kolejność wpłat za zajęcia

4.W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania semestru opłaty za 
  niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane.

5. Zajęcia odbywają się w ramach zajęć obligatoryjnych po ustaleniu liczby 
  ćwiczących studentów w grupie i w miarę wolnych miejsc
  Możliwe jest uczestnictwo w zajęciach również w innych dyscyplinach,
  po uzyskaniu zgody prowadzącego i dokonaniu wpłaty w SWFiS
  w wysokości 50 zł( z wyjątkiem zajęć płatnych)

6.Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych

7.Student uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do podporządkowania 
  się poleceniom prowadzącego oraz do posiadania odpowiedniego stroju.
  Studenci utrudniający prowadzenie zajęć mogą zostać relegowani z zajęć
  lub grupy, bez zwrotu kwoty za niewykorzystane zajęcia.

8.We wszystkich przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję
  podejmuje Kierownik SWFiS lub Z-ca Kierownika ds. Dydaktyki

 

  Kierownik SWFiS
  mgr Jolanta Dolecka