Folder

Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Politechnice Warszawskiej

1. Przedmiot wychowanie fizyczne organizuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, zwane SWFiS PW.

2. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane przez studenta zgodnie z planem organizacji studiów dla poszczególnych wydziałów.

3. Zatwierdzony plan zajęć wychowania fizycznego przez Dyrektora SWFiS PW jest zamieszczany na stronie SWFiS PW przed rozpoczęciem rejestracji.

4. Studenta obowiązuje rejestracja semestralna. Zapisy na przedmiot wychowanie fizyczne odbywają się drogą elektroniczną w pierwszym tygodniu semestru. Harmonogram rejestracji zamieszczany jest na stronie internetowej SWFiS PW.

5. Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitu miejsc.

6. Przed dokonaniem wyboru student powinien zapoznać się z ofertą zajęć wychowania fizycznego skierowaną do poszczególnych wydziałów i kartą przedmiotu na stronie SWFiS PW.

7. Student ma prawo do zapisania się w semestrze tylko na jedne zajęcia wychowania fizycznego wynikające z organizacji studiów.

8. Student ma możliwość wyboru zajęć spośród nieodpłatnych lub odpłatnych będących w ofercie SWFIS PW i AZS PW.

9. Studenci oraz doktoranci mogą uczestniczyć fakultatywnie w zajęciach wychowania fizycznego przez cały okres studiów (zajęcia płatne).

10. Student może w uzasadnionym przypadku zmienić grupę wychowania fizycznego po uzgodnieniu z prowadzącym i wypisaniu się z zajęć pierwszego wyboru w terminie do 30 dni od rozpoczęcia semestru.

11. Studenci ze zwolnieniem lekarskim długoterminowym nie rejestrują się na zajęcia wychowania fizycznego poprzez system USOS (więcej informacji www.swfis.pw.edu.pl/Zwolnienia-lekarskie)

12. Zwolnienia lekarskie nie zaliczają przedmiotu wychowanie fizyczne. Student posiadający zwolnienie lekarskie jest zobowiązany do zaliczenia zaległych semestrów wychowania fizycznego przed ukończeniem studiów, mając na uwadze maksymalnie 2 zajęcia wychowania fizycznego w jednym semestrze.

13. W przypadku długoterminowych zwolnień lekarskich i orzeczeń o niepełnosprawności student bierze udział w zajęciach dostosowanych do możliwości fizycznych zgodnie z orzeczeniem lekarza lub w zajęciach "alternatywnych".

14. Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu wychowanie fizyczne i wpis zgodnie z zasadami dokumentacji przebiegu studiów.

15. Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach na podstawie:
- obecności na 15 zajęciach w semestrze (30 godzin dydaktycznych) lub na zajęciach AZS PW
- uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez SWFiS i AZS PW (np. w ramach odrobienia ewentualnych nieobecności).

16. Zajęcia z poza ofety SWFiS PW nie zaliczają przedmiotu wychowanie fizyczne.

17. Student może opuścić maksymalnie 1 zajęcia w semestrze bez obowiązku ich odrabiania i usprawiedliwiania.

18. Student zobowiązany jest do odrobienia pozostałych nieusprawiedliwionych nieobecności (maksymalnie 3) oraz zwolnień lekarskich krótkoterminowych w porozumieniu ze swoim prowadzącym ale nie później niż do 12 tygodnia semestru. Możliwe jest odrobienie tylko jednych zajęć wychowania fizycznego dziennie i maksymalnie dwóch zajęć w tygodniu. Zajęcia należy odrobić w innym dniu niż zajęcia programowe.

19. Student ubiegający się o przepisanie zaliczenia wychowania fizycznego z innego wydziału lub kierunku PW musi być zarejestrowany na zajęciach wychowania fizycznego w bieżącym semestrze/roku akademickim. Przepisanie zaliczenia wychowania fizycznego dotyczy tylko tego samego semestru wychowania fizycznego zrealizowanego w PW. Wniosek o przepisanie zaliczenia należy przesłać drogą elektroniczną do sekretariatu SWFiS PW na adres e-mail: swfis@pw.edu.pl do 30 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. 

PRZEPISANIE ZALICZENIA WF (.docx, 13,95 kB)

20. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozpatruje dyrektor SWFIS PW