Aktualności

TRENING FITNESS #LIVE3

Zapraszam Was jak zawsze na solidne rozpoczęcie tygodnia z pełną mocą. Tradycyjnie widzimy się w poniedziałek na kolejnym treningu na żywo o 19.00
mgr J.Muniowska

UWAGA STUDENCI !!!

Propozycje zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze 2020/lato znajdują się w zakładce WARUNKI ZALICZENIA

PROPOZYCJA ZALICZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE 2020/LATO

I.ZASADY GRY TERENOWEJ

II.INSTRUKCJA WYKONANIA TESTU ZUCHORY

I.

1. Grę terenową studenci odbywają w Łazienkach Królewskich w Warszawie indywidualnie.

2. Grę terenową należy zaliczyć do 31.05.2020 r.

3. Przed rozpoczęciem gry należy zapoznać się z aktualnym regulaminem zwiedzania Łazienek.

4. Studenci pobierają drogą elektroniczną mapę Łazienek Królewskich(link poniżej) z zaznaczonymi punktami, przy których muszą wykonać zdjęcie. Na zdjęciu musi być widoczny student i charakterystyczny dla danego punktu widok lub zabytek (rzeźba).

5. Tak wykonane zdjęcia przy wszystkich punktach należy przesłać pocztą elektroniczną (adresy na stronie SWFiS) do prowadzącego – najlepiej w formie linku – do 31.05.2020.

6. Dodatkowo należy szczegółowo opisać trzy dowolne zwiedzane obiekty (zabytki, rzeźby, itp.) i opis również przesłać swojemu nauczycielowi wychowania fizycznego.

7.Link do mapy:

http://ns1.lazienki-krolewskie.pl/_images/common/mapa_ios.jpg

8.Student, który nie mieszka w Warszawie i okolicy może zaproponować alternatywną grę terenową w swojej okolicy.

II.

9.Link do instrukcji, jak wykonać  TEST ZUCHORY:

http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf

Próbę na drążku można pominąć, jeżeli student nie ma warunków do wykonania zwisu lub wykonać ją poza domem, np. wisząc na gałęzi.

Dokładne wyniki wszystkich prób wysyłamy swojemu nauczycielowi.

I.FIELD GAME RULES II. INSTRUCTIONS FOR ZUCHORA PHYSICAL FITNESS TEST

I.FIELD GAME RULES

II. INSTRUCTIONS FOR ZUCHORA PHYSICAL FITNESS TEST

I.

1. Students participate in the field game in the Royal Łazienki Park on an individual basis.

2. The field game must be completed by 31.05.2020.

3. Before starting the game, each participant should study the updated rules and regulations for Visiting the Royal Łazienki Park.

4. Students download an electronic map of the Royal Łazienki Park (link below) with marked points at which they must take a photo. The photo must show the student and the view or monument characteristic of the given point (sculpture).

5. Photographs taken in this way at all points should be sent via e-mail to the instructor (addresses on the SWFiS website) - preferably in the form of a link - by 31.05.2020.

6. In addition, the student should describe any three visited objects in detail (monuments, sculptures, etc.), and  send the description to their PE teacher.

7.Link to the map:

http://ns1.lazienki-krolewskie.pl/_images/common/mapa_ios.jpg

8. A student who does not live in Warsaw or nearby may suggest an alternative field game in the area where he/she lives.

II

9.A link to the instructions on how to perform the Zuchora Physical Fitness Test:

http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf

The test on the bar can be skipped if a student does not have the conditions to hang on it or do it outdoors, e.g. hanging on a branch.

The exact results of all tests must be sent to the teacher.

New article

PILNY i WAŻNY KOMUNIKAT

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020

 

1.Na podstawie Zarządzenia Rektora PW nr 27/2020 z dnia 4 maja 2020 termin zaliczenia zajęć wychowania fizycznego upływa 12 czerwca a semestr letni nie zostanie najprawdopodobniej przedłużony.

2.Student w celu zaliczenia zajęć musi odbyć minimum 26 godzin zajęć po 45 minut, które to może zrealizować poprzez:

-udział w zajęciach w lutym i marcu(maksymalnie 6 godzin z wyjątkiem Narciarstwa i Turystyki)

-wykonanie semestralnej pracy pisemnej na temat zadany przez swojego prowadzącego(4-8 godzin), do pracy należy dołączyć oświadczenie, że praca nie jest plagiatem(zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW)

- aktywność własną udokumentowaną zdjęciami, screenami z ekranu, wydrukami(6-8 godzin), w tym 2 godziny za wykonanie Testu Zuchory i przesłanie wyników(test jest możliwy do wykonania w domu z wyjątkiem próby na drążku, którą pomijamy w przypadku braku możliwości zwisu)

-indywidualny udział w grze terenowej w Parku Łazienki Królewskie na podstawie mapy i instrukcji, które wkrótce zostaną umieszczone na stronie SWFiS i przesłanie materiałów do swojego prowadzącego(maksymalnie 6 godzin zajęć)

-udział w zajęciach prowadzonych on line(yoga, zdrowy kręgosłup) lub innych, które zostaną uruchomione od 11 maja(informacja zostanie umieszczona na stronie SWFiS) – zaliczone 2 godziny zajęć za uczestnictwo w każdych zajęciach

3.W trybie pilnym student kontaktuje się ze swoim prowadzącym drogą elektroniczną i ustala sposób oraz termin zaliczenia zajęć czyli poprzez jakie formy aktywności zamierza zgromadzić 26 godzin zajęć wychowania fizycznego.

            Życzę wszystkim zdrowia.

                                                                                        Dariusz Sońta

                                                                             z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

Foreign Students (Erasmus Students) can participate free in physical education courses at the Warsaw University of Technology.

In order to register for courses, please contact:

College of Physical Education and Sport WUT:
12a Waryńskiego Street; Warsaw 00 631

Opening hours: 10-13 (Monday to Friday)
Phone: (22) 825 72 86
E-mail: swfis@pw.edu.pl

Website: https://www.swfis.pw.edu.pl/

Foreign Students can also join the AZS WUT Sport Club.

In this case, please contact with a trainer before a training.

The list of sport sections available here: http://azspw.pl/sekcje/

More about the AZS WUT Sport Club: www.azspw.pl

Kontakt

Studium

ul. Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa

tel./fax: (22) 825 72 86, (22) 234 53 75
tel. wewnątrz Politechniki: 5375
e-mail: swfis@pw.edu.pl

Godziny pracy Administracji SWFiS:
(Poniedziałek - Piątek) - 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć studentów:
(Poniedziałek - Piątek) - 9.30 - 13.00