Dzierżawa kortów tenisowych

Oferta dzierżawy kortów tenisowych

Politechnika Warszawska poszukuje dzierżawcy do prowadzenia kortów tenisowych na nieruchomości o powierzchni 2 994 m 2 położonej w Warszawie przy ul. Batorego 12.

Nieruchomość stanowią 3 korty tenisowe o powierzchni 1538 m 2 - całkowicie utwardzone nawierzchnią ceglastą oraz 1 kort tenisowy o powierzchni 856 m 2 - częściowo utwardzony nawierzchnia ceglastą. Do kortów tenisowych przynależy teren zielony o powierzchni 600 m 2 . Na terenie nieruchomości znajduje się murowany budynek, który nie będzie przedmiotem dzierżawy.

Dostępność komunikacyjna jest korzystna, działka położona jest w pobliżu ulicy Batorego i Al. Niepodległości, którymi przebiegają linie autobusowe, tramwajowe oraz znajduje się linia metra.

Do wskazanej nieruchomości doprowadzone są media :prąd, woda, gaz oraz kanalizacja.

Politechnika Warszawska dopuszcza możliwość wykonania zadaszenia kortów tenisowych oraz doprowadzenia potrzebnych mediów w okresie trwania umowy po uzyskaniu przez dzierżawcę zgodnych z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami zgód i pozwoleń.

Nieruchomość zostanie udostępniona na podstawie umowy dzierżawy zawartej w okresie na 3 lata.

Nieruchomość można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu:

Pani Agnieszka Sikorska-Szyplińska tel. 22 825 72 86 e-mail agnieszka.szyplinska@pw.edu.pl

Oferty zawierające:

1. imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

2. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego,

3. opis proponowanej działalności i projektu zagospodarowania nieruchomość,

4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu dzierżawy,

5. podpis, datę i miejsce sporządzenia oferty

należy składać w formie papierowej w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta dzierżawy kortów tenisowych” do dnia 15.06.2022 roku w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia. Ponadto zastrzega sobie prawo do wyboru oferty oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dyżury nauczycieli w semestrze letnim 2021/22

W czasie sesji egzaminacyjnej (od 20.06.do 30.06.2022 r.) nauczyciele pełnią

dyżury zgodnie z harmonogramem

Harmonogram stałych (stacjonarnie) dyżurów dostępny jest w zakładce. 

NR KONTA Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacja dla studentów korzystających z płatnych zajęć wychowania fizycznego                                                                                   

Foreign Students (Erasmus Students) can participate free in physical education courses at the Warsaw University of Technology.

In order to register for courses, please contact:

College of Physical Education and Sport WUT:
12a Waryńskiego Street; Warsaw 00 631

Opening hours: 10-13 (Monday to Friday)
Phone: (22) 825 72 86
E-mail: swfis@pw.edu.pl

Website: https://www.swfis.pw.edu.pl/

Foreign Students can also join the AZS WUT Sport Club.

In this case, please contact with a trainer before a training.

The list of sport sections available here: http://azspw.pl/sekcje/

More about the AZS WUT Sport Club: www.azspw.pl

Kontakt

Studium

ul. Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa

tel./fax: (22) 825 72 86, (22) 234 53 75
tel. wewnątrz Politechniki: 5375
e-mail: swfis@pw.edu.pl

Godziny pracy Administracji SWFiS:
(Poniedziałek - Piątek) - 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć studentów:
(Poniedziałek - Piątek) - 9.30 - 13.00